Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đọc, hiểu và phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó là một tập hợp các phương pháp, công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin khác nhau nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp v.v.. Tuy nhiên, để có thể phân tích tốt tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đòi hỏi người thực hiện phải có những kỹ năng chuyên sâu mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù, những kỹ năng này phải được cập nhật và củng cố không ngừng … điều này không phải dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được.

Làm sao có thể phân tích tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất?​

Tham gia khóa học Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp tại CED, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính cũng như những kinh nghiệm thực tế để giải quyết các vấn đề thường gặp trong phân tích báo cáo tài chính và sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính.

Banner khóa học đọc hiểu phân tích tài chính doanh nghiệp

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED)

ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Những người đang làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan…
 • Các chủ doanh nghiệp, công ty…
 • Các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán, tài chính công,…
 • Các cá nhân có nhu cầu bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng công việc liên quan đến Tài chính doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Học về chuẩn mực kế toán để biết cách đọc báo cáo tài chính.
 • Hiểu biết sâu sắc các báo cáo tài chính.
 • Phân tích cụ thể và hiểu sâu sắc ý nghĩa của các hệ số tài chính.
 • Dự báo tài chính.
 • Định giá công ty…

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí
 • Doanh thu là gì? Các loại doanh thu?
 • Chi phí là gì? Các loại chi phí? Những khoản chi nào không có thật?
 • Thứ tự thanh toán trong kết quả kinh doanh
 • Lợi nhuận là gì?
 • Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
 • Phân biệt doanh thu và thu tiền
 • Phân biệt chi phí và chi tiền
 • Phân biệt lợi nhuận và tiền mặt
 • Cách phân bổ lợi nhuận sau thuế

2. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 • Phân biệt ba hoạt động trong công ty: kinh doanh, đầu tư, tài chính.
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh là gì? Những trường hợp làm tăng, giảm tiền của hoạt động kinh doanh? Hoạt động kinh doanh có mang về tiền mặt cho công ty không?
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư là gì? Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động đầu tư?
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính là gì? Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động
 tài chính?
 • Dòng tiền ròng của công ty là gì?
 • Dòng tiền hiện nay công ty có được là từ nguồn nào?

3. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN NGUỒN VỐN

 • Các khoản nợ ngắn hạn
 • Vay từ trái phiếu
 • Vay và nợ thuê tài chính
 • Các khoản nợ vay khác
 • Các khoản vay nghi ngờ trên nguồn vốn
 • Vốn điều lệ, các trường hợp làm tăng vốn điều lệ
 • Cách ghi nhận thặng dư
 • Cổ phiếu quỹ là gì? Vì sao công ty mua cổ phiếu quỹ?
 • Những ảnh hưởng khi mua cổ phiếu quỹ đến cấu trúc vốn và tỷ số tài chính
 • Các quỹ? Và phân bổ vào các quỹ?
 • Lợi nhuận sau thuế
 • Đánh giá khả năng chi trả cổ tức

4. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN TÀI SẢN

 • Tiền mặt và sự liên hệ với báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Đầu tư tài chính
 • Các khoản phải thu
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Cách ghi khấu hao
 • Bất động sản đầu tư
 • Cách ghi các khoản dự phòng: giảm giá chứng khoán, phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng đầu tư tài chính
 • Các khoản tài sản nghi ngờ

5. MODULE: ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

 • Đánh giá tình hình doanh thu và lợi nhuận
 • Đánh giá tình hình tạo ra tiền của công ty
 • Đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn
 • Một số tỷ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh: EPS, ROS, ROA, ROE

6. MODULE: THỰC HÀNH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thực hành trực tiếp trên số liệu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

7. MODULE: PHÂN TÍCH CƠ CẤU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Phân tích bảng cân đối kế toán
 • Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
 • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8. MODULE: PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH

 • Tỷ số thanh toán
 • Tỷ số hoạt động
 • Tỷ số đòn bẩy tài chính
 • Tỷ số sinh lời
 • Tỷ số giá thị trường

9. MODULE: PHÂN TÍCH DUPONT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN ROE

 • Phân tích Dupont
 • Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến ROE

10. MODULE: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Cơ sở để dự báo kinh doanh: dự báo doanh thu, chi phí
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 • Lập bảng cân đối kế toán dự toán
 • Dự toán nguồn vốn cần bổ sung

11. MODULE: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp
 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sở hữu
 • Định giá bằng phương pháp so sánh

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khóa học diễn ra trong vòng 1,5 tháng.

V. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

VI. BẰNG CẤP

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Đọc Hiểu Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS), có giá trị quốc gia.

VII. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp, cô​ng ty ở mọi ngành nghề.

VIII. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

* Tham khảo ngay thông tin khuyến học >>

IX. CÁC CA HỌC

 • Sáng thứ 2/4/6 (08:30 – 11:30)
 • Sáng thứ 3/5/7 (08:30 – 11:30)
 • Chiều thứ 2/4/6 (13:30 – 16:30)
 • Tối thứ 2/4/6 hoặc tối thứ 3/5 (18:00 – 21:00)
 • Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)
 • Các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (08:30 – 11:30) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập
 • Các buổi chiều trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (13:30 – 16:30) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập
 • Các buổi tối trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (18:00 – 21:00) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập.

X. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
 • Phòng học được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
 • Tài liệu học tập lớp Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

XI. VĂN PHÒNG CHIÊU SINH CED

 • 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
  Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
 • Website: www.ced.ias.com.vn
  ____________________________________

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai đến thứ sáu

Buổi sáng: 08:00 – 12:00

Buổi chiều: 13:30 – 21:00

 • Thứ bảy

Buổi sáng: 08:00 – 12:00

Buổi chiều: 13:30 – 17:30


CED

“Đầu tư càng nhiều vào bản thân càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này” – Warren Buffett

Đăng ký online